Viser resultater 1 til 3 af 3
 1. #1
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Link til "alt, hvad der er værd at vide"

  Ældresagen har lavet en side, der løbende opdateres med alt mellem himmel og jord, som man kan få brug for - lige fra betaling af restskat, til hjemmehjælp. Se her:
  Værd at vide

  Værd at vide er Ældre Sagens opslagsbog, hvor du kan finde svar på spørgsmål om arbejdsmarkedet, om arv og testamente, boliglovgivningen, gæld, hjemmehjælp, sociale pensioner, investering og opsparing, sundhedsområdet, værgemål og fuldmagt m.m. Bogen udkommer i en ny og revideret udgave hvert år i februar. Denne elektroniske udgave opdateres løbende.

  1. Forord
  2. Indledning
  3. Aldersdiskrimination
  4. Andelsboliger

  4.1. Private andelsboliger
  4.2. Støttede private andelsboliger
  4.3. Kommunalt garanterede andelsboliger
  4.4. Andelsboligforeningen
  4.5. Køb af andelsbolig

  5. Anparter- som eksempelvis ejendoms- eller skibsanparter
  6. Arbejdsløshedforsikring

  6.1. Arbejdsløshedskasserne
  6.2. Optagelse i en arbejdsløshedskasse
  6.3. Ret til dagpenge
  6.4. A-kassen og den ledige
  6.5. Jobcentret og den ledige
  6.6. Selvforskyldt ledighed og tab af dagpengeret
  6.7. Uddannelse
  6.8. Særlige regler for personer over 55 år
  6.9. Beregning af arbejdsløshedsdagpenge
  6.10. Selvstændige
  6.11. Ferie og dagpenge
  6.12. Førtidspension og dagpenge
  6.13. Klagemuligheder

  7. Begravelseshjælp og begravelsesopsparing

  7.1. Offentlig begravelseshjælp
  7.2. Privat begravelseshjælp
  7.3. Begravelsesopsparing

  8. Bilstøtte

  8.1. Bil i forbindelse med arbejde eller uddannelse
  8.2. Trivselsbil
  8.3. Bilstøttens omfang og vilkår
  8.4. Ansøgning om bil
  8.5. Udskiftning af bil
  8.6. Forsikring, reparation og vedligeholdelse
  8.7. Anke af afgørelse
  8.8. Parkeringskort

  9. Bofællesskaber
  10. Boligskift- overvejelser om

  10.1. Boligformer og økonomisk støtte

  11. Boligstøtte

  11.1. Generelle oplysninger
  11.2. Boligstøtte online via internettet
  11.3. Beregning af boligydelse og boligsikring
  11.4. Lån til indskud

  12. Boligændring- og visiteret boligskift

  12.1. Hvem kan få hjælp?
  12.2. Hvor ydes hjælpen?
  12.3. Hjælp til boligændring
  12.4. Hjælp til visiteret boligskift
  12.5. Klagevejledning

  13. Dagcentre og daghjem

  13.1. Dagcentre
  13.2. Daghjem
  13.3. Betaling

  14. Delpension

  14.1. Delpension

  15. Efterløn

  15.1. Efterlønsreglerne
  15.2. Efterlønsbevis
  15.3. Efterlønnens størrelse
  15.4. Selvstændige og efterløn
  15.5. Frivilligt arbejde
  15.6. Tag efterlønnen med til udlandet
  15.7. Efterlevelseshjælp
  15.8. Overgangsydelse

  16. Ejendomshandel

  16.1. Salg af bolig
  16.2. Køb af bolig
  16.3. Huseftersynsordning
  16.4. Ejerskifteforsikring
  16.5. Ansvarsfraskrivelse
  16.6. Fortrydelsesret
  16.7. Skøde
  16.8. Refusionsopgørelse
  16.9. Energimærke og energiplan

  17. Ejendomsskat

  17.1. Ejendomsværdi
  17.2. Grundværdi
  17.3. "Indefrysning" af ejendomsskat

  18. Ejendomsværdiskat
  19. Ejerboliger

  19.1. Andre ejerboliger end sommerhus
  19.2. Sommerhus

  20. Energibesparelse
  21. Erstatning

  21.1. Skadesansvar/erstatning
  21.2. Tingsskade
  21.3. Personskade
  21.4. Årsagssammenhæng
  21.5. Arbejdsskade
  21.6. Ulykke

  22. Forbrugerkøb

  22.1. Fortrydelsesret
  22.2. Reklamationsret
  22.3. Kuponchikane

  23. Formue, arv og testamente

  23.1. Tag stilling i tide
  23.2. Arveloven
  23.3. Formueordninger
  23.4. Opret et testamente
  23.5. Hvad sker der, når en person dør?
  23.6. Lov om boafgift
  23.7. Gaver

  24. Forsikring

  24.1. Inden man vælger forsikring
  24.2. Er man ajour med sine forsikringer?
  24.3. Sådan dækker egne forsikringer
  24.4. Klage
  24.5. Mere viden om forsikring

  25. Fratrædelsesgodtgørelse
  26. Frivilligt arbejde - og ydelser fra a-kassen

  26.1. Aktiviteter
  26.2. Frivilligt ulønnet arbejde
  26.3. Frivilligt ulønnet arbejde ved "primær drift og vedligeholdelse"
  26.4. Kontakt arbejdsløshedskassen (a-kassen)

  27. Gaver

  27.1. Hvad er en gave?
  27.2. Gaveafgift
  27.3. Overdragelse af ejerbolig/sommerhus til børn
  27.4. Bortgivelsens betydning for den sociale pension
  27.5. Gaver, der kan fratrækkes på selvangivelsen
  27.6. Gaveafgiftspligtige gaver
  27.7. Gaver som særeje
  27.8. Gaver mellem ægtefæller
  27.9. Gaver ved hensidden i uskiftet bo

  28. Gæld

  28.1. Gældens opståen
  28.2. Rykker- og inkassogebyrer
  28.3. Gældssanering
  28.4. Forældelse

  29. Hjemmebesøg - forebyggende

  29.1. Formålet med besøgene

  30. Hjemmehjælp

  30.1. Varig og midlertidig hjemmehjælp – betaling
  30.2. Kvalitetsstandarder
  30.3. Tildeling - udmåling - revurdering
  30.4. Visitation – aftaleskema – afgørelse
  30.5. Erstatningshjælp
  30.6. Frit valg af hjemmehjælpsleverandør
  30.7. Fleksibel hjemmehjælp
  30.8. Personligt udvalgt hjælper
  30.9. Kontant tilskud til hjemmehjælp
  30.10. Lejlighedsvis aflastning/afløsning
  30.11. Midlertidigt ophold udenfor hjemkommunen
  30.12. Klage/klageråd
  30.13. Henvisning

  31. Hjemmeservice

  31.1. Hvem kan få hjemmeservice?
  31.2. Hvad kan der ydes hjælp til?
  31.3. Hvem udfører arbejdet?
  31.4. Betalingsmåde
  31.5. Tilskud til hjemmeservice

  32. Hjemmesygepleje
  33. Hjælpemidler og forbrugsgoder

  33.1. Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder?
  33.2. Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder
  33.3. Reparation, udskiftning, drift og vedligeholdelse af hjælpemidler
  33.4. Hvordan ydes hjælpemidlet?
  33.5. Synshjælpemidler
  33.6. Høreapparater
  33.7. Telefonhjælpemidler, nødkald, alarmanlæg mv.
  33.8. Hjælpemiddelcentral
  33.9. Hjælpemiddelinstituttet
  33.10. Klageadgang

  34. Investering og opsparing

  34.1. Obligationer
  34.2. Aktier
  34.3. Investeringsforeninger
  34.4. Puljeordninger
  34.5. Før man investerer
  34.6. Middel og ikke mål
  34.7. "Nedsparing"

  35. Job på særlige vilkår

  35.1. Fleksjob
  35.2. Ledighedsydelse
  35.3. Fleksydelse
  35.4. Job med løntilskud til førtidspensionister
  35.5. Handicappet på arbejdsmarkedet – personlig assistance
  35.6. Tilbud til 55+
  35.7. Servicejob

  36. Kaution

  36.1. Selvskyldnerkaution
  36.2. Simpel kaution

  37. Kommunalreformen

  37.1. Målene for kommunalreformen
  37.2. Indelingsreformen
  37.3. Opgavereformen
  37.4. Finansieringsreformen
  37.5. Det lokale demokrati
  37.6. Informationskilder

  38. Konfliktløsning

  38.1. Konfliktløsning ved nævn og domstole
  38.2. Mediation
  38.3. Retsmægling
  38.4. Konfliktmægling
  38.5. Egnede områder til konfliktløsning

  39. Kontanthjælp

  39.1. Ansøgning om kontanthjælp
  39.2. Beregning af kontanthjælp
  39.3. Loft over ydelser til kontanthjælpsmodtagere
  39.4. Kontanthjælp og økonomi
  39.5. Kontanthjælp med tilbagebetalingspligt
  39.6. Hjælp i særlige tilfælde
  39.7. Klagevejledning

  40. Kørekort

  40.1. Fornyelse af kørekort
  40.2. Frakendelse og inddragelse af kørekort (førerretten)
  40.3. "Rutinen ruster med alderen"
  40.4. Hvad siger lægen og familien?
  40.5. Bilistkursus
  40.6. Han, hun og bilen

  41. Kørselsordninger

  41.1. Rabat til kollektiv transport, handicappede og ledsagere
  41.2. Assistance til kørestolsbrugere
  41.3. Handicapkørsel til fritidsformål
  41.4. Tilskud til individuel kørsel
  41.5. Personlige tillæg til pensionister
  41.6. Kørsel og sygdomsbehandling

  42. Ledsageordning

  42.1. Formål
  42.2. Indhold
  42.3. Omfang
  42.4. Ophold i udlandet
  42.5. Udgifter
  42.6. Frit valg af ledsager
  42.7. Klageadgang

  43. Legater
  44. Lejeboliger

  44.1. Private lejeboliger
  44.2. Almene boliger

  45. Lejelovgivningen

  45.1. Antenne
  45.2. Beboerdemokrati
  45.3. Beboerklagenævn
  45.4. Beboerrepræsentation
  45.5. Betaling af husleje
  45.6. Boligretten
  45.7. Bytteret
  45.8. Depositum og forudbetalt husleje
  45.9. Forbedringer mod godtgørelse
  45.10. Fraflytning
  45.11. Fremleje
  45.12. Handicapindretning
  45.13. Husleje
  45.14. Huslejenævnet
  45.15. Husorden
  45.16. Indflytning
  45.17. Lejekontrakt
  45.18. Ophør
  45.19. Overtagelse af lejemål
  45.20. Tidsbegrænset lejeaftale
  45.21. Vand
  45.22. Varme
  45.23. Vedligeholdelse

  46. Licensbetaling

  46.1. Medielicens
  46.2. Licensnedsættelser og -fritagelser

  47. Naboforhold

  47.1. Hegnsloven
  47.2. Naboret i øvrigt
  47.3. "God naboskik"

  48. Nedsparing
  49. Pasning af døende i hjemmet - plejevederlag

  49.1. Plejevederlag
  49.2. Betingelser
  49.3. Plejevederlagets størrelse
  49.4. Samordning med andre offentlige forsørgelsesydelser
  49.5. Orlov
  49.6. Medicintilskud
  49.7. Anden hjælp

  50. Pasning af nærtstående med handicap mv. - omsorgsorlov

  50.1. Hvem er den nærtstående, der har et plejebehov?
  50.2. Betingelser
  50.3. Kommunens pligt til at ansætte og udbetale løn
  50.4. Orlov

  51. Patienters retsstilling

  51.1. Informeret samtykke
  51.2. Varig inhabilitet
  51.3. Øjeblikkeligt behandlingsbehov
  51.4. Nærmeste pårørende
  51.5. Behandling kan ikke gennemføres ved tvang
  51.6. Aktindsigt

  52. Personskat

  52.1. Selvangivelse
  52.2. Skatteberegning
  52.3. Skattebetaling/forskudsopgørelse
  52.4. Bindende svar
  52.5. Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat)
  52.6. Klagemulighed
  52.7. SKAT

  53. Private pensioner mv.

  53.1. Det danske pensionssystem

  53.1.1. Ny pensionsalder
  53.1.2. Pensionsafkastskat
  53.1.3. Klagemuligheder

  53.2. Arbejdsmarkedspension

  53.2.1. Overenskomstbaserede ordninger
  53.2.2. Firmapensionsordninger
  53.2.3. Individuelle bidrag til arbejdsgiveradministreret ordning
  53.2.4. Individuelle ordninger
  53.2.5. Skat

  53.3. Livrente og ratepension

  53.3.1. Livrente
  53.3.2. Ratepension
  53.3.3. Skat
  53.3.4. Ophørspension

  53.4. Kapitalpension
  53.5. Indekskontrakter

  53.5.1. Indbetalinger
  53.5.2. Udbetalinger
  53.5.3. Skat

  53.6. Markedsrente og gennemsnitsrente

  53.6.1. Markedsrente
  53.6.2. Gennemsnitsrente

  53.7. Overførsel af pensionsordninger og bidragsophør
  53.8. Risikodækning

  53.8.1. Dækning ved død
  53.8.2. Invalidepension
  53.8.3. Kritisk sygdom

  53.9. ATP

  53.9.1. Hvem betaler ATP-bidrag?
  53.9.2. Udbetaling af ydelser fra ATP
  53.9.3. Udbetaling af ATP - Livslang Pension og Den Suppl. Arbejdsmarkedspension
  53.9.4. Skat af ydelser fra ATP
  53.9.5. Den Midlertidige Pensionsopsparing (DMP)
  53.9.6. Den Særlige Pensionsopsparing (SP)

  53.10. Lønmodtagernes Dyrtidsfond
  53.11. Tjenestemandspension

  53.11.1. Egenpension ved fratræden på grund af alder
  53.11.2. Førtidsalderpension
  53.11.3. Førtidstillæg (U67/U65-tillæg)
  53.11.4. Svagelighedspension mm.
  53.11.5. Opsat pension
  53.11.6. Ægtefællepension og børnepension
  53.11.7. Fratrædelsesordninger
  53.11.8. Overenskomstpension

  54. Registreret Partnerskab
  55. Rådgivnings- og Klagenøgle

  55.1. Advokatvagten
  55.2. Private retshjælpskontorer
  55.3. Borger.dk
  55.4. Klagevejledning i sociale sager
  55.5. Private klage- og ankenævn
  55.6. Forsikringsoplysningen
  55.7. Klager på sundhedsområdet
  55.8. Øvrige klagemuligheder
  55.9. Offentlig retshjælp
  55.10. Fri proces
  55.11. Retshjælpsforsikring
  55.12. Offentlig sagsbehandling

  56. Skat ved dødsfald

  56.1. Den efterlevende ægtefælle
  56.2. Afdødes skat i dødsåret
  56.3. Dødsboets skattepligt

  57. Skattegæld
  58. Social Pension

  58.1. Folkepension

  58.1.1. Folkepensionens størrelse
  58.1.2. Opsat folkepension
  58.1.3. Betingelser
  58.1.4. Ansøgning
  58.1.5. Udbetaling
  58.1.6. Beregning af folkepension
  58.1.7. Den personlige tillægsprocent
  58.1.8. Personlige tillæg
  58.1.9. Helbredstillæg
  58.1.10. Varmetillæg
  58.1.11. Petroleumstillæg
  58.1.12. "Særlige" personlige tillæg
  58.1.13. Ældrecheck (Supplerende pensionsydelse til folkepensionister)
  58.1.14. Til folkepension fra førtidspension
  58.1.15. Til folkepension fra delpension
  58.1.16. Til folkepension fra efterløn

  58.2. Førtidspension

  58.2.1. Førtidspensionsreform
  58.2.2. Førtidspensionens størrelse
  58.2.3. Beregning af førtidspension
  58.2.4. Udbetaling
  58.2.5. Ansøgning og sagsbehandling
  58.2.6. Arbejdsevnekriterium
  58.2.7. Ressourceprofil
  58.2.8. Grundlaget for en afgørelse af førtidspension
  58.2.9. Frakendelse af pension
  58.2.10. Handicapkompenserende ydelser (merudgiftsydelse)
  58.2.11. Enkeltydelser
  58.2.12. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - SAP/SUPP
  58.2.13. ATP og førtidspension

  58.3. Førtidspension - tilkendt før 01.01.2003 (gamle regler)

  58.3.1. Førtidspensionens størrelse 2008, "gamle regler"
  58.3.2. Forhøjelse af førtidspension
  58.3.3. Bistands- og plejetillæg
  58.3.4. Ændring og frakendelse
  58.3.5. Højesteretsdommen fra 1999
  58.3.6. Beregning af "gammel" førtidspension
  58.3.7. Mulighed for tillæg til førtidspensionen
  58.3.8. Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - SAP/SUPP
  58.3.9. ATP og førtidspension

  58.4. Oversigt over pensionssatserne 2008 - folkepension og "gammel" førtidspension
  58.5. Fælles bestemmelser for social pension

  58.5.1. Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes
  58.5.2. Ændringer i beregningsgrundlaget
  58.5.3. Betydning af engangsindtægter
  58.5.4. Pensionsmeddelelse
  58.5.5. Pension, hvis man har bopæl uden for Danmark
  58.5.6. Brøkpension
  58.5.7. Opholdskommune
  58.5.8. Aktindsigt
  58.5.9. Inddragelse af pension
  58.5.10. Pensionistens død
  58.5.11. Efterlevelsespension
  58.5.12. Efterlevelseshjælp
  58.5.13. Bortgivelse af gaver og pension
  58.5.14. Pension online på internettet
  58.5.15. Skat og social pension
  58.5.16. Reelt enlige pensionister
  58.5.17. Satsregulering af pensioner
  58.5.18. Klagevejledning i sociale sager

  59. Sundhedsområdet

  59.1. Akupunkturbehandling
  59.2. Alternativ behandling og naturmedicin
  59.3. Ernæringspræparater
  59.4. EU/EØS-land, sygehjælp og andre ydelser
  59.5. Fodterapeutbehandling
  59.6. Fysioterapeutbehandling
  59.7. Handicapkompenserende ydelser
  59.8. Hospice
  59.9. Influenzavaccination
  59.10. Kiropraktisk behandling
  59.11. Lægebehandling
  59.12. Medicintilskud
  59.13. Privat sygeforsikring
  59.14. Psykologbehandling
  59.15. Rekreation
  59.16. Sundhedsplaner og sundhedsaftaler
  59.17. Sygehusbehandling
  59.18. Tandbehandling
  59.19. Transport
  59.20. Træning
  59.21. Zoneterapeutbehandling
  59.22. Økonomi/yderligere tilskud

  60. Sygedagpenge

  60.1. Sygedagpenge - lønmodtagere
  60.2. Hyppige sygefravær - § 56-aftale
  60.3. Delvis uarbejdsdygtighed - supplerende dagpenge
  60.4. Sygedagpenge - erhvervsdrivende
  60.5. Sygedagpengenes ophør (varighedsbegrænsninger)
  60.6. Visitation og opfølgning
  60.7. Arbejdspladsfastholdelse/revalidering
  60.8. Forlængelse af sygedagpengeperioden
  60.9. Ansøgning, råd, vejledning og klage

  61. Værgemål og Fuldmagt m.v.

  61.1. Værgemål

  61.1.1. Hvad er et værgemål?
  61.1.2. Værgemål - beskyttelse eller overgreb?
  61.1.3. Hvornår kan der beskikkes en værge?
  61.1.4. Hvem kan anmode om værgemål?
  61.1.5. Fremgangsmåden ved anmodning om værgemål
  61.1.6. Værgemålets omfang
  61.1.7. Værgemål uden fratagelse af den retlige handleevne (værgemålslovens § 5)
  61.1.8. Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (værgemålslovens § 6)
  61.1.9. Samværgemål
  61.1.10. Særlige værgemål
  61.1.11. Ankeadgang
  61.1.12. Værgens opgaver
  61.1.13. Hvem kan blive udpeget som værge?
  61.1.14. Tilsyn med værgen
  61.1.15. Værgens vederlag

  61.2. Fuldmagter og generalfuldmagter

  61.2.1. Hvad er en fuldmagt?
  61.2.2. Generalfuldmagt
  61.2.3. Overvejelser i forbindelse med fuldmagt og generalfuldmagt
  61.2.4. Udformning af generalfuldmagt
  61.2.5. Hvornår ophører en fuldmagt?

  61.3. Plejetestamente
  61.4. Pensionsadministration
  61.5. Betalingsservice
  61.6. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

  61.6.1. Samtykke
  61.6.2. Flytning mod vilje/ude af stand til at give samtykke
  61.6.3. Flytning af personer med fremadskridende svækkelse
  61.6.4. Hensynet til pårørende
  61.6.5. Ankeadgang

  61.7. Inhabile patienters retsstilling

  62. Ægteskab

  62.1. Indgåelse
  62.2. Ophævelse

  63. Ældreboliger

  63.1. Visitation
  63.2. Afslag
  63.3. Betaling i ældrebolig
  63.4. Økonomien, når ægtefællen kommer på plejehjem
  63.5. Standard i ældrebolig, plejebolig
  63.6. Plejehjem efter gamle regler
  63.7. Flytning til anden kommune
  63.8. Tilsyn

  64. Ældreråd

  64.1. Befolkningen ændrer sig
  64.2. Kommunalreformen
  64.3. Valg til ældreråd
  64.4. Ældrerådets opgaver
  64.5. Lokal ældrepolitik
  64.6. Yderligere information

  65. Forfatterne til Værd at vide
  http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/default.aspx
  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 2. #2
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard Re: Link til "alt, hvad der er værd at vide"

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Ældresagen har lavet en side, der løbende opdateres med alt mellem himmel og jord, som man kan få brug for - lige fra betaling af restskat, til hjemmehjælp.

  http://www.aeldresagen.dk/Medlemmer/...r/default.aspx
  Det må jeg nok sige zuzan, der er noget af det hele. Smart at kunne gå ind på et link som dette, hvis der er noget jeg er i tvivl om.

  Bea

 3. #3
  Guest avatar
  Helga Gæst

  Standard Re: Link til "alt, hvad der er værd at vide"

  Jeg kom lige til at gå ind på linket og straks meldte jeg mig ind, man er jo ved at være i den alder.

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind