Ældre og selvmord

Flere hundrede ældre begår hvert år selvmord. For de flestes vedkommende er det ikke et råb om hjælp, men et ønske om at dø, fortæller embedslæge Kate Runge.

Af Cecilia Schmidt Grodin
Kilde: Embedslæge Kate Runge, Århus Amt

Ældre mennesker, der tager deres eget liv, er desværre ikke ualmindeligt. Men det er ikke noget, der fylder ret meget i diskussionerne om ældres livskvalitet og værdighed.

Debatten går mere på antallet af demente, der mister livet, fordi de ikke kan klare sig selv uden hjælp. Det er dog langt færre demente, der omkommer af den grund, end ældre, der tager deres eget liv som en vej ud af en uuholdelig tilværelse.

Skjulte selvmord
Embedslæge Kate Runge fra Århus Amt forklarer, at årsagen til den manglende debat er, at ældres selvmord ofte forgår i det skjulte.

"Det er stort set kun politiet og embedslægerne, der foretager ligsyn og som ser de døde. Selvmord er ikke noget, folk bryder sig om at tale om, de steder hvor det har fundet sted," fortæller hun.

Antallet af ældres selvmord har i en periode været lidt på vej ned. Men de sidste to år, 1999 og 2000, har tallet igen været oppe på 200. I 1998 var det på 182.

Et ønske om at dø
Kate Runge fortæller, at der er forskel på unges og ældres selvmord. Det tyder på, at de ældres selvmord ikke er mislykkede forsøg, altså et råb om hjælp, men i stedet for er et ønske om at dø. Det konkluderer hun blandt andet på baggrund af, at det kun er omkring en fjerdedel af de ældre, der har tidligere selvmordsforsøg bag sig. For gruppen af de unge er det tal meget større.

Samtidig anvender de ældre ofte meget mere effektive og voldelige selvmordsmetoder. I følge Kate Runge er omkring 75 procent af mændenes selvmord sket ved fx hængning, skud, drukning eller udspring. Resten forgiftede sig. Blandt kvinderne brugte over halvdelen voldelige metoder, mens den anden halvdel forgiftede sig.

Årsager til selvmord
Der kan gives flere forklaringer på ældres mange selvmord. En påstand går ofte på, at de ælder tager deres eget liv på grund af svigtende helbred. Men en undersøgelse fra 1996 i Århus viser, at de ældre faktisk gennemgående var fysisk raske i forhold til deres alder.

Flere undersøgelser tyder på, at psykiske sygdomme har påvirket beslutningen om selvmordet for nogle. Men kun 20 procent af de ældre har været i behandling for en psykisk lidelse. Kate Runge forklarer, at de forholdsvis lave tal kan skyldes, at ikke alle ældre bliver behandlet for depression, fordi de enten ikke søger læge eller depressionen overses.

Depression og livslede er ofte den udløsende årsag til selvmord, men også hændelser som flytning til plejehjem, enten dem selv eller deres ægtefælle, kan få nogle ældre til at tænke på selvmord. Faktisk sker omkring hver tiende selvmord blandt ældre på plejehjem eller anden beskyttet bolig, selv om kun omkring seks procent af de ældre bor sådan. Ensomhed og isolation spiller altså også en rolle.

Forebyg selvmord
"Det er næppe muligt at give entydige retningslinier for forebyggelse af selvmord, men at modvirke ensomhed og isolation og skabe tryghed hos ældre må antages for at kunne bringe antallet af selvmord ned. Spørger man de ældre selv ønsker de accept fra omgivelserne af deres hjælpeløshed," siger Kate Runge.

Hun mener, at der gribes ind for at hindre den ydmygende og nedværdigede følelse ældre får ved at føle sig til besvær, da det kan være medvirkende til ældres selvmord.

"Det kan lettest gøres ved, at de ældre får tilbudt hjælp til fx den personlige pleje i stedet for hele tiden at skulle bede om den," slutter hun.


Sakset fra http://www.menneskeret.dk

Læs mere på: http://www.elene.dk/kikkertento.html

Link til artikel: Ældre og selvmordsforebyggelse i praksis http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suic.../Fleischer.pdf